Monthly Archives: Maj 2007

Paradise Lost — Zbrodnia w czasach popkultury

Zaczęło się od filmu. Jako, że fabuły ostat­nio mnie draż­nią, co biorę do ręki, to głup­sze i bar­dziej ckliwe (Labi­rynt Fauna i Źródło na dłuż­sza chwilę mnie ode­gnały od oglą­da­nia nowo­ści), a że nie da się non-stop wchła­niać seriali, to zabra­łem … Con­ti­nue reading

2 Comments

Wonder Showzen

W ramach grze­ba­nia w skru­pu­lat­nie nie recen­zo­wa­nych fla­kach popkul­tury, dziś będzie krótka poga­danka o jed­nym z naj­cu­dow­niej prze­gię­tych pro­gra­mów TV, który, jak to cudow­nie prze­gięte pro­gramy TV mają w zwy­czaju, mignął przez ekran 16 razy, po czym znik­nął, co pozwo­liło ode­tchnąć z ulgą mora­li­stom i psy­cho­lo­gom. … Con­ti­nue reading

3 Comments

Babyhead — Babyboom Town

Nabraw­szy urazu do bry­tyj­skich kapel w związku z wysy­pem róż­nych Arc­tic Mon­keys i tym podob­nych roz­cheł­sta­nych bar­dów buntu po 40 ojro za minutę śpie­wa­nia, jakoś ostat­nio ogra­ni­czy­łem się do słu­cha­nia tylko spraw­dzo­nych kla­sy­ków typu Vadim, Roots Manuva czy inne The Stre­ets, aż tu … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Matthew Collin — Odmienny stan świadomości. Historia kultury ecstasy i acid house.

Tłu­ma­cze­nie: Mag­da­lena Bugaj­ska Wydaw­nic­two: Muza S.A. (seria Spec­trum) 2006 To jest opo­wieść o pixach. O małej pigułce nabi­tej bia­łym prosz­kiem, która kom­plet­nie odmie­niła obli­cze muzyki w latach 90. To też histo­ria muzyki, która z małych gejow­skich scen w Chi­cago i Detroit dotarła do Lon­dynu i Man­che­steru, gro­ma­dząc wokół … Con­ti­nue reading

2 Comments

Marcin Świetlicki — Trzynaście

Wydaw­nic­two EMG Po latach dzie­więć­dzie­sią­tych pozo­stało mi parę nie­na­ru­szal­nych dogma­tów typu, że Maleń­czuk potrafi śpie­wać, Kazik się nie sta­rzeje, a gło­sem mło­dego poko­le­nia jest pod­sta­rzały poeta Świe­tlicki. Co umac­niane było w wielu roz­mo­wach na tematy ogól­no­kul­tu­ralne z dziew­czę­tami i chłop­cami w moim wieku, któ­rzy w wido­wi­sko­wych miej­scach … Con­ti­nue reading

1 Comment