Monthly Archives: Czerwiec 2007

Trójksiąg leserski

Jako, że Mar­celi chwi­lowo ma dość, to tym razem zestaw ksią­żek dla 30 lat­ków znie­chę­co­nych do pracy, życia, wszech­świata i całej reszty. Jako motto niniej­szego wpisu, niech posłuży pierw­sze zda­nie “Deo Gra­tias” Servina — Lepiej umrzeć, niż pra­co­wać. Pierw­sza z ksią­żek, zara­zem … Con­ti­nue reading

2 Comments

Taxidermia

To na pewno nie jest film dla ludzi wraż­li­wych. Ani dla tych, któ­rym węgier­skie kino koja­rzy się z pato­sem fil­mów Istvana Szabo albo wylu­zo­wa­niem “Kon­tro­le­rów”. Może się spodo­bać tym, co polu­bili “Sza­tań­skie Tango” László Krasz­na­hor­kaia — ale tych nie ma zbyt … Con­ti­nue reading

3 Comments

Richard Klein — Papierosy są boskie

Wydaw­nic­two: Czy­tel­nik tłum. Jacek Spólny 1998 Recen­zja krótka niczym zga­szony w poło­wie camel. Maleńka ksią­żeczka a rado­ści całe mnó­stwo. Klein nie jest kazno­dzieją, tylko filo­zo­fem i na peta z filo­zo­ficz­nej pozy­cji patrzy. I widzi w nim cudo. Klein w papie­ro­sie widzi jedyną przy­jem­ność, jaką ludz­kość zdo­łała wymy­ślić od cza­sów … Con­ti­nue reading

1 Comment

The Tiger Lillies — Urine Palace

Będzie pom­pa­tycz­nie, na klęcz­kach, z reli­gij­nym zacię­ciem i gor­li­wo­ścią wyznawcy. Cza­sem tak musi być, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o muzykę. A naj­szcze­gól­niej, jeśli cho­dzi o muzykę two­rzoną przez dru­giego, obok Toma Waitsa, ulu­bio­nego wyko­nawcę Mar­ce­lego, czyli The Tiger Lil­lies. Teo­re­tycz­nie post powstaje po to, by zasy­gna­li­zo­wać … Con­ti­nue reading

2 Comments

Fioletowa Krowa — Antologia angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej

Wydaw­nic­two: a5 Tłu­ma­cze­nie, wybór, układ i redak­cja: Sta­ni­sław Barań­czak Pre­miera (tego wyda­nia): maj 2007 Cena: 44 pln Są książki, które kupuję po kilka razy. Albo od razu wiem, że będę je chciał komuś podać dalej, albo wiem, że jak poży­czę, to nie … Con­ti­nue reading

3 Comments