Monthly Archives: Wrzesień 2007

DPT 1 – Dźwiękowe Podsumowanie Tygodnia cz. 1

Bo wpisy o muzyce, jak na razie były poroz­wa­lane po całym bloku i to bez oka­zji, więc teraz trza im stwo­rzyć miej­sce i oka­zję. To będzie wątek stały, nie­dzielny i pod­su­mo­wu­jący cie­kawe dźwięki, które prze­le­ciały przez winampa w danym tygo­dniu. Na począ­tek parka z Bra­zy­lii, która … Con­ti­nue reading

6 Comments

Spook Country — William Gibson

Wil­liam Gib­son Wydaw­nic­two: Put­nam Czyli przy­szło zza Wody tydzień temu, ale dopiero dziś była oka­zja spo­cząć i prze­czy­tać. I bar­dzo dobrze, bo tego Gib­sona, jak i każ­dego poprzed­niego, czyta się naj­le­piej jed­nym cią­giem, z zapa­sem fajek i kawy pod ręką, żeby nie trzeba było się … Con­ti­nue reading

4 Comments

Antena (La Antena)

La Antena Po raz pierw­szy od 2005 roku, kiedy to posze­dłem na Kra­inę Traw, naprawdę chcia­łem iść do kina, pogo­dzi­łem się już nawet w myślach z mor­der­czą opcją 1:40h bez fajek i w towa­rzy­stwie ludzi (obie opcje w 99% przy­pad­ków sku­tecz­nie mnie znie­chę­cają … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Dzikie lata. Muzyka i mit Toma Waitsa — Jay S. Jacobs

Jay S. Jacobs tłu­ma­cze­nie: Jaro­sław Ryb­ski Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie Tom Waits jako mit… Kto inny zresztą lepiej się nadaje? Nie ma dru­giego takiego twórcy i pew­nie już nie będzie. Ostatni praw­dziwy pio­sen­karz (nie mylić z woka­li­stą) i jeden z nie­licz­nych, któ­rzy nie zapo­mi­nają do czego … Con­ti­nue reading

5 Comments

Armia Ślepców — Romuald Pawlak

Romu­ald Paw­lak Wydaw­nic­two Red Horse Żeby nie było nie­po­ro­zu­mień, to to jest recen­zja po zna­jo­mo­ści, pod­szyta nepo­ty­zmem, bo doty­czy ksiązki napi­sa­nej przez kum­pla. Można wie­trzyć w tym Układ, a ja się tłu­ma­czył nie będę, nad­mie­nię tylko, że innych jego ksią­żek nie recen­zo­wa­łem … Con­ti­nue reading

Leave a comment