Monthly Archives: Październik 2007

Oskarowe animacje cz. VII — 1991 — 2000

Prze­dziwna dekada, bo niby wszystko idzie ku lep­szemu, świat lat 90 jest pełen obiet­nic i rado­ści, a w ani­ma­cji peł­nia depre­sji. Gdyby nie dwu­krot­nie nagra­dzane filmy Nicka Parka i Mani­pu­la­tion, które otwiera ten okres, zestaw nagro­dzo­nych w tym dzie­się­cio­le­ciu ani­mo­wa­nych szor­tów, można by śmiało … Con­ti­nue reading

1 Comment

Oskarowe animacje cz. VI — 1981 — 1990

Bar­dzo ważna dekada, ponie­waż w jej trak­cie ujaw­niły się w sztuce ani­ma­cji wszyst­kie trendy, które możemy obser­wo­wać do dzi­siaj. Po raz pierw­szy zostaje nagro­dzony film w cało­ści stwo­rzony przy pomocy kom­pu­te­rów, wresz­cie uzna­nia docze­kuje się stop-motion, a także poja­wiają się ani­ma­cje w tech­ni­kach mie­sza­nych. No … Con­ti­nue reading

5 Comments

Oskarowe animacje cz. V — 1971 — 1980

Dekada w któ­rej tech­nika zaczyna prze­wa­żać nad opo­wie­ścią, w któ­rej humor scho­dzi na plan dal­szy, a do krót­kich ani­ma­cji wkra­dają się zdo­by­cze awan­gardy. Jak dla mnie chyba jedna z naj­lep­szych dekad, bo są tu dwa moje ulu­bione filmy — austra­lij­skie Leisure i węgier­ska Mucha. 1971 — … Con­ti­nue reading

4 Comments

PDT 5 — Przegląd Dźwięków Tygodnia

Choć szcze­rze mówiąc nie bar­dzo jest co prze­glą­dać, bo był to raczej tydzień detoksu muzycz­nego i odsłu­chi­wa­nia rze­czy, o któ­rych już tu pisa­łem, albo pisać nie mam zamiaru, typu Miles Davis. Parę cie­ka­wo­stek jed­nak się poja­wiło i o nich poni­żej. Zaczniemy więc od … Con­ti­nue reading

6 Comments

Oskarowe animacje cz. IV — 1961 — 1970

Tak, jak zapo­wia­da­łem, zaczy­nają się pro­blemy, w paru przy­pad­kach zbo­czeńcy od kopi­raj­tów sie­dzą na tych ani­ma­cjach, jak kury na jajach i nie spo­sób ich w żaden roz­sądny a legalny spo­sób tu zapre­zen­to­wać. Więk­szośc na szczę­ście jest jesz­cze w obiegu, część można upo­lo­wać via rapid­share … Con­ti­nue reading

Leave a comment