Monthly Archives: Listopad 2007

Deadline Addicts

I love deadli­nes. I like the who­oooooooooooooooooooooshing sound they make as they fly by.” Dobra, niby obie­cy­wa­łem, że postów z myśle­niem nie będzie, ale raz – tro­chę się wypstry­ka­łem z pomy­słów na pod­rzu­ca­nie reko­men­da­cji, a dwa — obo­wią­zu­jąca formą blo­gową jest wyrzyg wewnętrzny, więc cza­sem … Con­ti­nue reading

12 Comments

Matt Elliott

tak mnie dzi­siaj zupeł­nie od niczego natchnęło, że leżę cały dzień przed dru­gim kom­pem, czy­tam książkę i katuję się dźwię­kami i pie­śniami Matta Elliotta oraz róż­nych pro­jek­tów zwią­za­nych z tym gościem. Postem niniej­szym więc sta­ram się zapew­nić sobie wir­tu­alne towa­rzy­stwo, w słu­cha­niu jed­nego z więk­szych … Con­ti­nue reading

1 Comment

Marv Newland — Animacje

Po wczo­raj­szych wybro­czy­nach umy­sło­wych niżej zalo­go­wa­nego, należy się wam dziś chwila odde­chu, którą zapewni Marv New­land, jeden z fila­rów kana­dyj­skiej szkoły ani­ma­cji, uzna­wa­nej, nie bez powo­dów, za naj­lep­szą na świe­cie na prze­ło­mie lat 80/90. Już po debiu­cie New­landa można było się domy­ślić, … Con­ti­nue reading

5 Comments

Tekstem otwartym

Ina­czej dziś będzie, blo­gowo bar­dziej, niż blo­kowo, a wszystko przez Alka Tar­kow­skiego i jego cho­lerną pole­cankę — Media Without an Audience. Niby mia­łem sobie odpu­ścić tutaj pisa­nie na tematy z któ­rymi jestem jakoś tam zwią­zany zawo­dowo, wystar­czy mi, że sporo tego musia­łem prze­czy­tać … Con­ti­nue reading

9 Comments

The Eye of the Beholder

Po 10 godzi­nach pracy nad tek­stem o prze­mia­nach chiń­skiej eko­no­mii, Pań­stwo pozwolą, że MKKM znów dziś posłuży li jedy­nie za nośnik dla obrazka. Mój ulu­biony odci­nek Twi­li­ght Zone już tu poka­zy­wa­łem, teraz czas na ten, który poja­wia się w każ­dym sza­nu­ją­cym się … Con­ti­nue reading

Leave a comment