Monthly Archives: Grudzień 2007

Postanowienia noworoczne (no, coś w ten deseń przynajmniej)

Zmu­szony do udzie­le­nia wielu wywia­dów mediom ana­lo­go­wym, pan Mar­celi na temat roku nad­cho­dza­cego miał do powie­dze­nia, co nastę­puje: “W nad­cho­dzą­cym roku, jako i w latach poprzed­nich nie mam naj­mniej­szego zamiaru inte­re­so­wać się rze­czy­wi­sto­ścią i liczę na to, że rze­czy­wi­stośc rów­nież się mną … Con­ti­nue reading

7 Comments

TPD — świątecznie bardziej

Jako, że cały tydzień spę­dzi­łem w towa­rzy­stwie Maj Lovli Łajf, to i świą­teczny począ­tek tygo­dnia dźwię­kowo został urzą­dzony pod jej dyk­tando, w sen­sie nastrój miał być. Muzycz­nie z MLŁ zgod­ność mamy słabą, ale parę postaci oboje lubimy tak samo, więc obyło się bez … Con­ti­nue reading

2 Comments

David Shrigley (New British Animation pt 2)

Naj­pierw był krótki wier­szyk: Potem kilka obraz­ków: A potem, to już nie mia­łem innego wyj­ścia, tylko zako­chać się w twór­czo­ści Davida Shrigley’a. To, co widać wyżej, to tylko nie­wielki wyci­nek jego dzia­łań, w dorobku ma kil­ka­na­ście ksią­żek wypeł­nio­nych tego typu komiksowo-poetyckim prze­ka­zem, … Con­ti­nue reading

4 Comments

The King of Kong: A Fistful of Quarters

Poza czy­ta­niem, słu­cha­niem i oglą­da­niem fil­mów, gra­nie jest kolejną z rze­czy, które panu Mar­ce­lowi spra­wiają przy­jem­ność. Wycho­wany przed moni­to­rem od czasu ZX Spec­trum zdą­żył stra­wić juz parę dłu­gich mie­sięcy swo­jego żywota na koń­cze­nie takich cudów, jak River Raid, Hob­bit, Moon­stone czy (już … Con­ti­nue reading

2 Comments

Run Wrake (New British Animation pt najpewniej 1)

Jako, że pośród pre­zen­tów, oprócz zestawu devede z soviecką ani­mo­waną pro­pa­gandą, zna­lazł się też zbiór wywia­dów z mło­dymi bry­tyj­skimi ani­ma­to­rami, to pan Mar­celi sko­rzy­sta z tego kom­pen­dium i część z tych ludzi zapre­zen­tuje na bloku. Zaczniemy od pana, który w dorobku jak na razie ma jed­nego zna­czą­cego … Con­ti­nue reading

Leave a comment