Monthly Archives: Styczeń 2008

Spike & Mike’s Sick and Twisted (część druga, historiozoficzna)

We have been get­ting com­pla­ints that the show is too gross, too distur­bing… it’s cal­led Sick and Twi­sted, what the fuck did you expect!!!!” Tak pano­wie Craig ‘Spike’ Dec­ker oraz Mike Grib­ble zare­ago­wali na nara­sta­jącą w mediach u początku lat 90-tych kry­tykę … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Spike & Mike’s Sick and Twisted (część pierwsza, poglądowa)

Same pro­ste kre­ski dzi­siaj. Pierw­szy film wyna­lazł Kowal, następne siłą roz­pędu zna­la­zły się same. Ogląd na trzeźwo nie pole­cany, żeby nie było, że nie ostrze­ga­łem. Wszyst­kie filmy poja­wiły się w serii Spike & Mike’s Sick and Twi­sted, o któ­rej będzie wię­cej, jak … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Juno

czyli zachwyt. Ostat­nimi wie­czo­rami pan Mar­celi nad­ga­nia tego­roczną oska­rową stawkę fabuł i wresz­cie dopadł dobrego ripa Juno (bo musiałby rozum stra­cić, żeby cze­kać na kwiet­niową pre­mierę tego filmu w PL). I oka­zało się, że Juno to jeden z tych fil­mów, któ­rych cżło­wiek chce się … Con­ti­nue reading

8 Comments

Five Minutes to Kill (Yourself)

Taki dzień, sorry. Instruk­cja: strzałki — ruch postaci spa­cja — inte­rak­cje. Cel — zabić się w jak naj­bar­dziej efek­ciar­ski spo­sób. Game by Adult Swim. Gniazdo nie­hula, więc link: Five Minu­tes to Kill (Your­self) Game­play vid: Be the first to like. Pogła­skaj Nie, … Con­ti­nue reading

3 Comments

TPD

pod zna­kiem zma­so­wana dawka dźwię­ków nowych, choć tydzień zaczął się smutną wie­ścią o zamknię­ciu mojego ulu­bio­nego nodatta.blogspot, a także eight­fi­res musica i tuschin­skiego. Na szczę­ście są mir­rory, a w tej niszy żadne miej­sce nie zostaje długo puste. Dało mi to zresztą też moty­wa­cję do … Con­ti­nue reading

4 Comments