Monthly Archives: Marzec 2008

Przegląd dnia

w sen­sie wpis bez sensu. Bowiem pą Mar­celi pra­cu­jąc ciężko po 10 i 12 godzin w ciągu noco-dnia, moty­wuje się metodą kija & mar­chef­fki. Czyli prze­tłu­ma­czysz tyle, a tyle, to możesz sobie ścią­gnąć jakąs płytę, prze­tłu­ma­czysz następne tyle, to możesz sobie 20 minut … Con­ti­nue reading

10 Comments

TPD

cały tydzień zakli­na­nia wio­sny dźwię­kiem, przy­niósł spo­dzie­wane wyniki i to że dziś słonko świeci a ptaszki ćwier­czą rado­śnie zawdzię­cza­cie wła­śnie poniż­szemu zesta­wowi muzycz­nemu, który przez ostat­nie dni sku­tecz­nie prze­ga­niał zimę. Dowo­dów mam na to mnó­stwo, ale nie pokażę — odpa­li­cie sobie te … Con­ti­nue reading

3 Comments

Questionaut

czyli w ramach soboty z odmóż­dża­ją­cymi grami, naj­lep­sze co ostat­nio przy­tra­fiło się w światku gier pod prze­glą­darkę — połą­cze­nie sił Ama­nita Design — ludzi odpo­wia­da­ją­cych za obie czę­ści rewe­la­cyj­nego Samo­ro­sta, z BBC, czyli tele­wi­zją, która, jak już na tym bloku kil­ka­kroć poka­za­nym było, … Con­ti­nue reading

3 Comments

Kunio Kato

opo­wieść z gatunku nikt nic nie wie. Ist­nie­nie fil­mów Kato zauważa jeden blog poświę­cony azja­tyc­kim ani­ma­cjom, ale nawet z niego nie da się dowie­dzieć niczego o auto­rze. Kilka wia­do­mo­ści jest zapewne na jego stro­nie autor­skiej, ale tam wszystko w krzacz­kach. Jego twór­czo­ścią zachwy­cił się … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Dobranocka

na dziś: Łucja Mróż-Raynoch Nie­lo­tek W przy­szłym tygo­dniu obie­cuję poprawę. Albo zoba­czy­cie tań­czące morsy… Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment