Monthly Archives: Kwiecień 2008

Albert Hoffman — 1906 — 2008

Wczo­raj pisa­nia nie było, bo pan Mar­celi miał spo­tyk z Bar­dzo Waż­nym Pisa­rzem, o któ­rego to spo­tka­nia wyni­kach dowie­cie się wkrótce, a dziś pierw­sze, co mi wpa­dło w RSSa, to nie­stety smutna infor­ma­cja o śmierci Hof­f­mana. I już rozu­miem, co poka­zy­wały media jak umarł … Con­ti­nue reading

4 Comments

Pablo Francisco

Nie to, że wkrę­ci­łem się jakoś na ostro, ale miej­scami szcze­rze bawi. A że dziś mam dzień pod zna­kiem leżę/czytam (oraz kupi­łem sobie wresz­cie zaje­bi­stą fajkę wodną!), to pole­cimy samym obra­zem. Tra­iler Voice Skit Old People Talk Dirty Strip­pers Ouch! … Con­ti­nue reading

3 Comments

TPD

bar­dzo, bar­dzo wio­sen­nie, czyli muzyka spod znaku wypro­wa­dzamy lap­topa na taras, by tam pra­co­wać jak mrówa i kato­wać sąsia­dów ich ulu­bio­nymi kape­lami. Nowo­ści więc prak­tycz­nie żadnych (sąsiadki mają już parę ulu­bio­nych zespo­łów, a nie można im zbyt rady­kal­nie zmie­niać gustów, bo się … Con­ti­nue reading

9 Comments

Przetrwać dzień

(bez obaw, tra­dy­cyjna sobot­nia fle­szówka). Miało być dziś, co prawda, o nowej pro­duk­cji Paste­low­ców, ale że jesz­cze nie roz­gry­złem The Fog Fall, będzie coś mocno nie­ty­po­wego. Otóż będzie Billy Suicide — dzi­waczna gierka, w któ­rej cho­dzi o to, by prze­trwać od rana do … Con­ti­nue reading

4 Comments

Ładne obrazki

i w sumie tyle. Tele­dy­ski do pooglą­da­nia głow­nie. Tele­wi­zja muzyczna w ramach relaxu. Fujiya & Miy­agi — Ankle Inju­ries The Acorn — Flood Pt. 1 PNFA and Japa­nese Seizure Robots — Cru­shed by Velvet I kla­syk ani­mo­wa­nego video na dobra­noc Goril­laz — … Con­ti­nue reading

5 Comments