Monthly Archives: Maj 2008

Zen Puzzle Garden

czyli gra sobot­nia, dziś w wer­sji dla spo­koj­nych i cier­pli­wych. Nie­stety tylko trial (za fulla życzą sobie 20$), ale przez godzinkę, kiedy to gierka jest dostępna, można wypo­cić spory zapas sza­rych komór. I to mimo tego, że jest to gra pro­pa­gu­jąca fizol­stwo — … Con­ti­nue reading

5 Comments

Mike Booth

Jeśli z niczym nie koja­rzy się Wam to nazwi­sko, to pro­szę klik­nąć tutaj i przy­po­mnieć sobie wrzutkę o Angry Kid. Bo to ten sam gość. Dziś jed­nak nie jako część Aard­man Pro­duc­tions, a kla­syczne solo — kilka pierw­szych szor­tów oraz fle­szowy seria­lik, który docze­kał się … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Gary Lucas — Sounds of Surreal

Tra­fi­łem na gościa wczo­raj w nocy, kiedy to w uszach jesz­cze dzwo­niło od ryku 40k sier­ścia­ków pod­śpie­wu­ją­cych Master of Pup­pets i zde­cy­do­wa­nie mnie znisz­czył. Gary Lucas — Golem Pan jest jakimś strasz­li­wie zna­nym gita­rzy­stą (z tego co wyczy­ta­łem) a jego główny powód do chwały, … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Za chwilę wybywam i

czeka mnie coś takiego:(głów­nie dla­tego, że mam do wyboru, albo słu­chać ich przy­mu­sowo, albo przejść się 50 metrów i podrzeć łacha z 40k spo­co­nych meta­lo­wych futrza­ków, kotłu­ją­cych się na sta­dio­nie) więc zosta­wiam Pań­stwa z naj­now­siej­szym odcin­kiem Hałdy, mocno poli­tycz­nym zresztą. Co w Hał­dzie pisz­czy … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Nie piszę

Bo się zapa­trzy­łem Próbka obrazu: Impos­si­ble Saints — Sun­day Service Pan nazywa się Tiu­tia Putia i ma tego całe mnó­stwo. Pole­cam zacząć od tego Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

2 Comments