Monthly Archives: Czerwiec 2008

John Schnall

Nie­stety w try­bie copy/paste, ale nie mia­łem czasu zuplo­ado­wać na tubę reszty jego fil­mów, ani mach­nąć notki, bo dedlajn gry­zie w dup­sko cała pasz­czą. Naj­pierw więc wywiad ze Schnal­lem z Ani­ma­tion World a potem jedno arcy­dzieło, jeden szor­cik i jeden tele­dysk do fatal­nej muzyki.. Late … Con­ti­nue reading

Leave a comment

TPD Mixtape nr 1 — The Bartenders Never Get Killed

A co. Posta­no­wi­łem powró­cić do pomy­słu z mixtej­pami (gdzieś po rapi­do­wych hostach krążą trzy czę­ści Radia Tirana, można poszu­kać). Nie chce mi się dzi­siaj kleić tubek, a zosta­wie­nie Pańc­twa bez muzyki byłoby nie­ludz­kie, więc otóż pierw­sza odsłona skła­daczka na letni wie­czór. Idea … Con­ti­nue reading

5 Comments

Paranoid Park

Jed­nak się nie obej­dzie bez recen­zji, bo widzia­łem film 3 dni temu a dalej mi obrazki z niego ska­czą po zwo­jach, zmu­sza­jąc do zasta­na­wia­nia się, co w tym Van San­tow­skim roz­bu­do­wa­nym skej­tow­skim tele­dy­sku było aż tak faj­nego. Niby pierw­sza rzecz jest oczy­wi­sta – zdję­cia. … Con­ti­nue reading

3 Comments

Każdemu jego kino

ewen­tu­al­nie w wer­sji fran­cu­skiej: Cha­cun son cinéma ou Ce petit coup au cœur quand la lumi­ère s’éteint et que le film com­mence W skró­cie — 35 krót­kich fil­mów stwo­rzo­nych z oka­zji 60 lecia festi­walu w Can­nes, odpo­wia­da­ją­cych na pyta­nie, czym jest dla cie­bie … Con­ti­nue reading

Leave a comment

And now…

chwila reflek­sji z Han­kiem Moodym: oraz pyta­nie z gatunku reto­rycz­nych — dla­czego pan Mar­celi był taką głu­pią cipą, że mimo wielu eks­ta­tycz­nych opi­nii ludzi, któ­rym kul­tu­rowo wie­rzy, olé­wał ten prze­je­ba­nie rewe­la­cyjny serial tak długo? Boh zna­jet. Na pocie­sze­nie genialny cover genial­nego kawałka: The … Con­ti­nue reading

12 Comments