Monthly Archives: Grudzień 2008

New Year Resolution

Czego i czy­tel­ni­kom tegoż bloka ser­decz­nie życzymy. Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

2 Comments

Miewałem

lep­sze pomy­sły, niż usta­la­nie sobie dedlajnu na odda­nie książki na 30 grud­nia, dzięki czemu dzień spę­dzo­nym będzie na czysz­cze­niu tek­stu, a nie na pisa­niu sąż­ni­stych notek na bloka. Z tej to wła­śnie oka­zji podzielę się ostat­nimi wyna­laz­kami obraz­ko­wymi, na które tra­fi­łem roz­glą­da­jąc … Con­ti­nue reading

9 Comments

TPD — 2008 Top 25 (+1)

Sta­ty­styki mówią, że na słu­cha­nie w roku pań­skim 2008, prze­zna­czy­łem 1450 godzin z małym hakiem — zna­czy wycho­dzi nie­całe 4h dzien­nie albo 60 dni z uchem w gło­śniku. Sta­ty­styki nie obej­mują muzyki wyno­szo­nej z domu na ple­jerce, bo last fm cre­ati­vów nie­skro­bla (shame on last.fm), … Con­ti­nue reading

17 Comments

Religulous

Jako, że gdzieś mi wcięło płytki z Ben-Hurem i Jezu­sem z Naza­retu, a święta bez kina reli­gij­nego to nie święta, to zassa­łem z tor­renta dziełko, co zwie się Reli­gu­lous. Miało być miło i zabaw­nie, bo za film odpo­wiada Larry Char­les, co i Curb Your Enthu­siasm swoim … Con­ti­nue reading

4 Comments

TPD Mixtape Nr 5 — Cukier w Kostkach

czyli pre­zen­cik świą­teczny, zło­żony z prze­sło­dzo­nych kawał­ków, wcho­dzą­cych ide­al­nie w połą­cze­niu z likie­rem i ogrom­nym kawa­łem cia­cha. Sty­li­styczna mie­szanka, któ­rej powinno towa­rzy­szyć obu­rze­nie die­te­ty­ków i tech­no­lo­gów zdro­wej żywno­ści, posy­pana bia­łymi płat­kami easy-jazzowego łupieżu a’ la mode Kydryń­ski. Trac­klist: 01 — The Hot 8 Brass Band — … Con­ti­nue reading

5 Comments