Monthly Archives: Marzec 2009

WY SZEDŁEMK ZAJĘTYK

po ostat­nim mara­to­nie — urlop. Blok milk­nie do następ­nego ponie­działku. Stay Tuned Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

TPD Mixtape Nr VIII — Hormony

excerpt Con­ti­nue reading

2 Comments

Albania’s hard to rhyme

1970 The Revo­lu­tion Will Not Be Tele­vi­sedZała­do­wał: mal­lox 2008 Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Dogmat nr 1

Skoń­czy­łem naj­dłuż­sze tłu­ma­cze­nie, jakie mi dotych­czas wpa­dło (640 stron obli­cze­nio­wych) i dzięki zeszło­dwu­ty­go­dnio­wemu mara­to­nowi typu 12h przed kla­wia­turą każ­dego dnia, spre­cy­zo­wa­łem pierw­szy dogmat z kata­logu Tru­izmy Tłu­ma­cza. 1. NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO, JAKWYGODNA POZYCJA DO PRACY.” Koniec. Kropka. W ciągu ostat­nich 4ch mie­sięcy … Con­ti­nue reading

11 Comments

Wesołe & Ponure

obrazki, które nie mają ze sobą nic wspól­nego, jeden pocho­dzi z Rosji, drugi ze Sta­nów i poja­wiają się tutaj razem tylko dla­tego, że oba wyło­wi­łem dziś w nocy i ide­al­nie nadają się do wypeł­nie­nia bloka zawar­to­ścią, zwal­nia­jąc mnie na chwilę z zma­gań nad trze­cią wrzutką … Con­ti­nue reading

Leave a comment