Monthly Archives: Kwiecień 2009

Pląsu pląsu

a wszystko przez to, że kole­dze PeGie odbiła alko­ho­lowa palemka. Nor­mal­nie już od dawien dawna z powodu tego kawałka (i 40 innych) prze­cho­wuję obie czę­ści skła­daka Music to Watch Girls By w fol­de­rze opi­sa­nym Nie­bez­pieczne, ale zawsze znaj­dzie się ktoś, kto mi … Con­ti­nue reading

2 Comments

Wakacje!

Odkła­damy narzę­dzie, dzięki któ­remu zro­zu­mie­li­śmy dogłęb­nie, dla­czego pan poeta Eliot miał rację, poma­wia­jąc kwie­cień o ogólną chu­jo­wa­ci­znę: skru­pu­lat­nie pla­nu­jemy, czym wypeł­nimy sobie sie­dem naj­bliż­szych dni, abso­lut­nie wol­nych: wrzu­camy na uszy kapelę, co w tym roku wyzna­czy chyba rytm lata: a lap­to­powi mówimy pa … Con­ti­nue reading

13 Comments

TPD Mixtape nr 9 — Black Trap

Czyli druga z serii kaset mie­sza­nych skła­da­nych przez zaprzy­jaź­nio­nych blog­ger­sów. Tym razem pierw­sza część dwu­paka, skle­jona przez Kró­lewnę O’le, mój respons zaś za tydzień. Zamysł zaś za tym skła­da­kiem stoi taki, żeby wydo­być z mrocz­nych zaka­ma­rów naszych dys­ków, to co z muzyki ety­kietką … Con­ti­nue reading

23 Comments

The Children

Reko­men­da­cja z gatunku nie­pew­nych, bo nor­mal­nie o 2 w nocy zała­pa­łem moral­niaka przy tym fil­mie i w krę­ci­łem się w auto­fla­gel­la­cję, że po chuj ty to debilu w ogóle oglą­dasz skoro… Prze­rwa na dygre­sję; fanem dzieci nie jestem, w daw­kach więk­szych niż 30 minut spro­wa­dzają na mnie migreny, … Con­ti­nue reading

7 Comments

Światowy Dzień Książki

Pod­trzy­mu­jąc świecka tra­dy­cję, tak jak w roku zeszłym, tak i w tym, pan Mar­celi urzą­dza książ­kowy give away. 5 tytu­łów do wzię­cia, zasady takie same jak ostat­nio — kto pierw­szy, ten lep­szy. Żeby nie było zaś, że jestem dobry i miły, to pozby­wam się … Con­ti­nue reading

15 Comments