Monthly Archives: Lipiec 2009

Suga Overdose

Kon­ku­ren­cja jest w tym roku ostra, jak dawno już nie, ale chyba wła­śnie poja­wił się album, co zosta­nie płytą tego lata. Mayer Haw­thorne wypły­nął gdzieś tak na wio­snę po raz pierw­szy, kiedy to na róż­nych muzycz­nych ser­wi­sach zro­bił się chwi­lowy szał … Con­ti­nue reading

13 Comments

Jak zostać punkiem w weekend

poka­zuje Jeanne Crépeau dla Natio­nal Film­bo­ard of Canada. To zna­czy, tak wła­ści­wie w tym fil­mie cho­dzi o zupeł­nie inne rze­czy typu smu­tek, alie­na­cja i jesienna depre­cha, jed­nak to, co w gło­wie zostaje po sean­sie, to odpo­wiedź na pyta­nie, co robić, jak cię wszystko wkurwi. … Con­ti­nue reading

4 Comments

Po wczorajszym

copy party, pomię­dzy gar­ścią fil­mów, która zapewni mi zaję­cie i tek­sty na bloka do co naj­mniej końca lata, zna­la­złem na swoim dysku ide­alny film dla każ­dego, co ma pro­blemy z zasy­pia­niem i lubi po nocach odda­wać się nało­gom, odro­binę zmie­nia­ją­cym per­cep­cję i zwięk­sza­ją­cym przy­swa­jal­ność … Con­ti­nue reading

3 Comments

Superproducer

The music indu­stry is dying. But one man belie­ves he can save it. He works in the stu­dio waiting for the next sin­ger to walk in thro­ugh the door and form them into stars. HE IS THE SUPERPRODUCER! Odci­nek 1 — … Con­ti­nue reading

3 Comments

A takie

dziś zna­la­złem smutne video: some­one from Magali barbe on Vimeo. i się mi fest podoba. Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

4 Comments