Monthly Archives: Sierpień 2009

Nowa Muzyka 2009 — Najdłuższa Wrzuta Świata

Dzień pierw­szy — The Human Pin­ball Tak, jak cały festi­wal stał pod zna­kiem arty­stów, któ­rzy powinni pisać listy dzięk­czynne do wła­ści­cieli Rapid­share i Megau­plo­adu za dosko­nałą pro­mo­cję, zdolną ścią­gnąć do Kato­wic jakieś 5k ludzi, tak i towa­rzy­sko oka­zał się zaje­bi­stą oka­zja na … Con­ti­nue reading

20 Comments

TNM — Rozstrzygnięcie

Odpo­wie­dzi przy­szło 9, w więk­szo­ści wypad­ków Sza­nowni Pań­stwo wyło­żyli się byli na pierw­szym pyta­niu. Debiu­tancki album Scro­obiusa to nie Angles, choć może tak wglą­dać, a pocho­dząca z 2007 r. cał­kiem odmienna płyta, nagrana z bry­tyj­skimi skła­dami jaz­zo­wymi — No Com­mer­cial Bre­aks. Pra­wi­dłowa odpo­wiedź na … Con­ti­nue reading

3 Comments

Tauron Nowa Muzyka — Konkurs

Czyli dla trzech czy­tel­ni­ków bloka niniej­szego do wzię­cia trzy trzy­dniowe jed­no­oso­bowe kar­nety na cały festi­wal, który roz­po­czyna się już w naj­bliż­szy pią­tek. A skoro spon­so­rem powyż­szego zda­nia była naj­wy­raź­niej cyferka 3, to pyta­nia rów­nież będą trzy. Pro­ste. 1) Jaki tytuł nosi debiu­tancki … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Jak generalnie

mam picz­forka w głę­bo­kiej rzyci, bo pro­mo­wane przez nich kapele w więk­szo­ści należą do bar­dzo popu­lar­nego nurtu a idź pan w chuj, a recen­zje na por­talu to naj­czę­ściej nuda więk­sza niż czy­ta­nie szkol­nych gaze­tek ścien­nych, tak cza­sem im się trafi nie­zła publi­cy­styka: The mp3 may … Con­ti­nue reading

9 Comments

Bez treści

nie­dziela jest, dzień święty święcę, a leże­nie i czy­ta­nie Ali Smith przez cały boży dzień nie jest tema­tem na bloga. Obra­zek więc będzie z muzyką nie­dzielną. A nawet i dwa. Beck — Sun­day Mor­ning Na Becka radzę zwró­cić baczną uwagę, bo pan Han­sen zro­bił rzecz … Con­ti­nue reading

19 Comments