Monthly Archives: Październik 2009

Nie wzruszam się

na fil­mach pra­wie wcale, nawet doku­menty się nie prze­bi­jają przez znie­czu­licę wyro­biona latami wci­ska­nia tanich kitów emo­cjo­nal­nych przez popkul­turę, mogę spo­koj­nie patrzeć na Dzieci z Bie­słañu, choć przy rela­cji na żywo moja ruso­fi­lia zde­chła gdzieś po cichu w kącie, dla­tego też fakt, … Con­ti­nue reading

21 Comments

Nagle! Hugo-Bader

excerpt Con­ti­nue reading

14 Comments

Defetyzm Rotha

excerpt Con­ti­nue reading

24 Comments

Międzynarodowy Dzień Animacji

o któ­rym czuj­nie pamię­tała As, wypa­da­łoby uczcić jakimś rysun­ko­wym spe­cja­łem, nie­stety wpa­dłem ostat­nio w oglą­da­nie wresz­cie zdo­by­tego w cało­ści Liquid Tele­vi­sion, dla­tego też wszyst­kie nowo­ści mi jakoś umy­kają. Oczy­wi­ście, jeśli ktoś się spręży, to jesz­cze zdąży dzi­siaj zoba­czyć Mary and Maxa — … Con­ti­nue reading

1 Comment

Permanentna inwigilacja

stała się z jakiś nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nych dla mnie przy­czyn naj­mod­niej­szym tema­tem sezonu, przy­naj­mniej jeśli oce­niać rze­czy­wi­stość po nagłów­kach skru­pu­lat­nie omi­ja­nych dzia­łów z new­sami, więc chyba czas naj­wyż­szy, by przyjść z pomocą wszyst­kim umie­ra­ją­cym z lęku przed nie­ustanną obser­wa­cją. Spo­so­bów na unik­nię­cie wszech­wi­dzą­cego spoj­rze­nia Wiel­kiego Brata … Con­ti­nue reading

6 Comments