Monthly Archives: Grudzień 2009

Ogólnie

excerpt Con­ti­nue reading

7 Comments

Oskarowa szortlista

w krót­kich ani­ma­cjach miała mi zapew­nić tema­tów na przy­naj­mniej parę notek, kiedy ją jed­nak ogło­szono, to się oka­zało, że i owszem, zapew­niła, ale w poprzed­nich mie­sią­cach. Kli­ka­jąc po kate­go­rii ani­ma­cja dogrze­bie­cie się do Mat­ter of Loaf and Death Nicka Parka, Granny O’Grimm’s … Con­ti­nue reading

20 Comments

Nagła ochota

na gra­nie w gry kom­pu­te­rowe jest u mnie ściśle powią­zana z nad­mia­rem pracy i bra­kiem czasu. Posta­wiony przed sto­sem tek­stów do tłu­ma­cze­nia nagle odkry­wam uroki sied­mio­strza­ło­wych pom­pek, łomu i posoki bry­zga­ją­cej metro­wymi fon­tan­nami, które potra­fią sku­tecz­nie stłu­mić wsze­la­kie pra­gnie­nie zwią­zane z tym, żeby siąść i zabrać się … Con­ti­nue reading

19 Comments

Skradak nr 13 — Happiness Will Be My Revenge

excerpt Con­ti­nue reading

Leave a comment

The very idea of blogging

excerpt Con­ti­nue reading

14 Comments