Monthly Archives: Styczeń 2010

Bang on a Hang

Nastu­ka­łem o Por­tico Quar­tet już tro­chę zna­ków za pie­nią­dze, roz­pro­pa­go­wa­łem mema, że to następcy The Cine­ma­tic Orche­stra (potęga ano­ni­mo­wych twór­ców press-packów), nakrę­ci­łem mnó­stwo osób w naj­bliż­szym zasięgu, żeby posłu­chały przy­naj­mniej Knee-Deep in the North Sea, wrzu­ci­łem ich dwie płyty do pod­su­mo­wa­nia zeszło­rocz­nych … Con­ti­nue reading

7 Comments

Drux Flux

Jako, że wpa­dłem w zimowy ciąg wor­king class hero i powoli zra­stam się z klawą i podwój­nym ekra­nem, to dziś tylko w ramach wypeł­nie­nia prze­ra­ża­ją­cej pustki, co nęka ród czło­wie­czy, krótki ani­mo­wany remix jed­nego z waż­niej­szych tek­stów socjo-politycznych ubie­głego stu­le­cia — Czło­wiek jed­no­wy­mia­rowy : bada­nia nad … Con­ti­nue reading

1 Comment

Bafty

ogło­sili (tydzień temu), więc jako kla­syczny przy­pa­dek award jun­kie, co to głów­nie nagro­dami się kie­ruje przy dobo­rze fil­mów, szybko się prze­tur­la­łem przez listę nomi­na­cji, z rado­ścią stwier­dza­jąc, że widzia­łem wszystko oprócz Ava­tara, więc mogę kibi­co­wać An Edu­ca­tion i doto­czy­łem się do kate­go­rii … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Kod Kubricka

Teo­rie spi­skowe są dobre tylko wtedy, kiedy oczko ślizga się po nich gładko, a mózg się nie zawie­sza na jakimś szcze­gól­nym prze­kła­ma­niu, dając się kar­mić sen­sa­cyjną infor­ma­cją, jak gęś na pasz­tet. Teo­ria o spi­sku Kubricka z NASA jest jedną z tych popu­lar­niej­szych, bo za … Con­ti­nue reading

9 Comments

The Next Big Thing

Choć może nie, raczej na pewno nie, milion odsłu­chów na laście i około 60k odsłu­chi­wa­czy po czte­rech latach dzia­łal­no­ści… mie­liby się prze­bić, to już by się prze­bili, grali już prze­cież przed Amy Wine­ho­use i pod­bili kopen­ha­ską Chri­stia­nię, któ­rej zresztą zade­dy­ko­wali jedną pio­se­nek: … Con­ti­nue reading

9 Comments