Monthly Archives: Sierpień 2010

Piękny stary człowiek

To jest taka książka, o którą obra­żają się żony w ostatni dzień waka­cji, bo zamiast na laj­cie spę­dzić czas z nimi, uła­twia­jąc kosz­mar jutrzej­szego powrotu do pracy, leżysz w wyrze jak kłoda, reagu­jąc na każda próbę kon­taktu deli­kat­nym weź się odjeb, kocha­nie, czy­tam chcę … Con­ti­nue reading

10 Comments

Nowa Muzyka 2010 — ostatni

i w dodatku naj­krót­szy, bo o takiej muzyce, jaką zapo­dał Pre­fuse 73 z towa­rzy­sze­niem Orkie­stry Aukso, to cał­kiem pisać nie potra­fię. Wyglą­dało to tak: brzmiało tak: Podo­bało się żonie i dość licz­nej publicz­no­ści, a mnie się jak zwy­kle włą­czyły mecha­ni­zmy Pana od Lite­rek i Rucho­mych Obraz­ków, które … Con­ti­nue reading

9 Comments

Nowa Muzyka 2010 — 3

Skar­petki. Glany. Bluza z dłu­gim ręka­wem. T-shirt. Bluza z kap­tu­rem. Kurtka. Pele­ryna w ple­caku. Grzane wino. Lato. Gdzieś jest jesz­cze na pewno ale raczej nie na tere­nach KWK Kato­wice pomię­dzy 19 a 2 w nocy. Dla­tego Bibio mimo całego zachwytu nad jego pły­tami prze­grał w ciągu … Con­ti­nue reading

19 Comments

Nowa Muzyka 2010 — 2

Koniec sierp­nia w Pol­sce, czas na ple­né­rowe festi­wale dla hard­ko­rów. Jest zimno, piź­dziato, z nieba co chwile wali mokrym syfem, nie ma namio­tów, a war­stwa błota zmie­sza­nego z war­stwą pla­sti­ko­wych kub­ków po bro­wa­rach przy­po­mina naj­lep­sze czasy Okto­ber Festów w Parku Kul­tury, bo ktoś zapo­mniał posta­wić … Con­ti­nue reading

24 Comments

Nowa Muzyka 2010 — 1

Kasan­dryzm się jed­nak nie spraw­dził, a Lou Rho­des live wcale nie była taka zła. Kon­cert zasad­ni­czo byłby lep­szy bez niej, albo przy­naj­mniej bez mikro­fo­nów do śpie­wa­nia, no ale nie można mieć wszyst­kiego na raz, zwłasz­cza, że do czy­stego, szcze­rego zachwytu wystar­czy­łaby … Con­ti­nue reading

7 Comments