Monthly Archives: Październik 2010

Ghostwatch

zanim pano­wie San­chez i Myrick wpa­dli na pomysł, żeby stra­szyć publikę sfej­ko­wa­nym doku­men­tem o leśnej wiedź­mie, zbyt­nicy z BBC posta­no­wili prze­te­sto­wać cał­kiem podobny pomysł, na nie­spo­dzie­wa­ją­cej się niczego cie­ka­wego publice, która 31 paź­dzier­nika 1992 roku zasia­dła przed tele­wi­zo­rami, ocze­ku­jąc nor­mal­nego pro­gramu. Co skoń­czyło … Con­ti­nue reading

5 Comments

Październik z Ray’em vol. 4

czyli w ramach wybo­rów oczy­wi­stych, koń­czymy ekra­ni­za­cją mojego ulu­bio­nego opo­wia­da­nia — Jezioro — które prze­tłu­ma­czy­łem i wrzu­ci­łem tutaj kil­ka­set notek wcze­śniej. Brad­bury bez wąt­pie­nia na tym blogu jesz­cze będzie wra­cał, a jeśli ktoś by się stę­sk­nił za jego twór­czo­ścią, to Paź­dzier­ni­kowa Kra­ina wciąż … Con­ti­nue reading

3 Comments

Nagle

autor, któ­rego lubię z zupeł­nie innych powo­dów, poka­zuje mi ze stu­pro­cen­tową dokład­no­ścią naj­praw­dziw­szy obraz dnia pracy tłu­ma­cza na jaki się dotąd w powie­ści natkną­łem: W tym miesz­kanku z nie­wy­god­nym łóżkiem, dziw­nym świa­teł­kiem i poma­rań­czo­wymi ścia­nami trudno było mu nadal trwać w prze­ko­na­niu, że wkrótce zdo­bę­dzie … Con­ti­nue reading

1 Comment

Żydzi z mieczami

to naprawdę o wiele lep­szy tytuł, niż Gen­tel­men of the Road (zwłasz­cza, że tego dru­giego nie da się tak za bar­dzo prze­tłu­ma­czyć nie psu­jąc oceną, zawsze będą to jakieś Rze­zi­mieszki, Zbójcy czy Rabu­sie) i tro­chę mi smutno, że pan Cha­bon po bada­niach … Con­ti­nue reading

21 Comments

8 godzin w sądzie

to albo trzeba lubić cour­troom dra­mas, albo tra­fić na film, który naprawdę wciąga. Aku­rat tak się zło­żyło, że oba warunki zostały speł­nione, bo mimo tego, że praw­ni­kami raczej się brzy­dzę, to rze­czy typu Wit­ness for Pro­se­cu­tion, 12 gniew­nych ludzi, Zabić … Con­ti­nue reading

6 Comments