Monthly Archives: Marzec 2011

Reklama

od 4ch dni prak­tycz­nie miesz­kam na tym blogu: co i Wam pole­cam, bo jest to kolek­cja tele­dy­sków, która w momen­cie zde­tro­ni­zo­wała moje dotych­czas ulu­bione vide­oec­lec­tic (nie­żywy zresztą od paru mie­sięcy) i antville, co to tyle razy dostar­czały zawar­to­ści na tego bloga. Więc klik lub fejs, … Con­ti­nue reading

5 Comments

Cieszymy się

bo Shaun Tan po zgar­nię­ciu zasłu­żo­nego Oscara, otrzy­mał wła­śnie Nagrodę Pamięci Astrid Lind­gren ALMA 2011, czyli coś w rodzaju lite­rac­kiego Nobla w lite­ra­tu­rze dla dzieci (plus bonu­sowo 5 milio­nów koron). Wer­dykt uza­sad­niono tak: Shaun Tan is a masterly visual sto­ry­tel­ler, poin­ting the way ahead … Con­ti­nue reading

2 Comments

Zaległości komiksowe

czyli dla wszyst­kich, któ­rzy się nie zała­pali w zeszły pią­tek — komik­sowa Wybor­cza Kato­wice w peł­nej kra­sie, z rekla­mami, komik­sami i nekro­lo­gami. Komik­sowa Gazeta Wybor­cza Kato­wice 18.03.2011 A żeby nie było tylko auto­lan­sowo, to zako­chaj­cie się w tUnE-yArDs na wio­snę: Miało być jesz­cze nagra­nie audio z sobot­niego … Con­ti­nue reading

3 Comments

A na koniec

Tygo­dnia Ato­mo­wej Zagłady, Która Ponow­nie Nie Nade­szła krótka wizyta w zonie: kra­dzione z 7rano 3 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

6 Comments

A o 16:00

gdyby ktoś miał dziś ochotę, w kato­wic­kim Ron­dzie Sztuki wzna­wiamy (roz­po­czy­namy) cykl spo­tkań “Kto Zabił Pol­ski Komiks?” Naszym pierw­szym podej­rza­nym jest Szy­mon Holc­man z wydaw­nic­twa Kul­tura Gniewu, który zosta­nie pod­dany ostremu publicz­nemu prze­słu­cha­niu. Będziemy pytać o wszystko, co zwią­zane z wyda­wa­niem komik­sów w Pol­sce, dowiemy … Con­ti­nue reading

2 Comments