Monthly Archives: Kwiecień 2011

Wydaj sto złotych

nawet jeśli miałby to być cały twój tego­roczny budżet na kul­turę, sztukę i pre­zenty dla żony. Wydaj sto zło­tych na książkę o kara­lu­chu i smut­nych przy­go­dach meta­lo­wego dzie­ciaka z roba­kami w gło­wie, bo pew­nie i tak niczego lep­szego w tym roku nie prze­czy­tasz. Wydaj sto zło­tych, żeby … Con­ti­nue reading

6 Comments

Urząd

Obły nary­so­wał: Stoi urząd w cen­trum mia­sta piękna budowla, prze­ogrom­nia­sta — ważna tam gnieź­dzi się kasta. Stoi i czeka, otwiera podwoje, wpu­ści klienta, wypu­ści troje. Buch — jak gorąco! Uch — jak gorąco! Puff — jak gorąco! Uff — jak gorąco! Tak cze­kać przed … Con­ti­nue reading

4 Comments

A jutro

w Kato­wic­kiej Gaze­cie Wybor­czej po raz pierw­szy i zde­cy­do­wa­nie nie ostatni: czyli mojej pracy na etat ciąg dal­szy, który poskut­ko­wał połą­cze­niem naj­lep­szej dzien­ni­karki kato­wic­kiego oddziału, z naj­lep­szym pol­skim komik­sia­rzem (oraz kil­koma sytu­acjami przed­za­wa­ło­wymi) a także spro­wa­dze­niem na Śląsk, Mary­na­rza Jorga, który pokaże wam … Con­ti­nue reading

4 Comments

Notka sportowa

aka naj­dziw­niej­sza godzina jaką dziś spę­dzi­cie: Carts of Dark­ness is a 2008 Natio­nal Film Board of Canada docu­men­tary film by Mur­ray Siple about a group of home­less men in North Van­co­uver, who use shop­ping carts to col­lect bot­tles and cans to return … Con­ti­nue reading

5 Comments

Na lody

można się było dziś wybrać albo z naj­lep­szą płytą Bat­tles, tego­rocz­nym Gloss Drop, gdzie chło­paki wresz­cie odkryli, że oprócz awan­gar­do­wa­tego łama­nia ryt­mów, warto rów­nież od czasu do czasu przy­pier­do­lić otwartą dło­nią w kla­wi­sze i zatrud­nić egzo­tycz­nego woka­li­stę, dzięki czemu stwo­rzyli żela­zną kan­dy­datkę do … Con­ti­nue reading

5 Comments