Monthly Archives: Czerwiec 2011

Sny o lataniu

Jako, że leje choć powinno świe­cić, a waka­cje w toku, pocie­szymy dziś wszyst­kie odwie­dza­jące tego bloka dzieci i infan­tyl­nych doro­słych (mam nadzieję, że ci nie infan­tylni już dawno zre­zy­gno­wali z wizyt) 789 notką z nie­koń­czą­cego się cyklu “Ray Brad­bury wiel­kim pisa­rzem był i miał w cho­lerę szczę­ścia … Con­ti­nue reading

2 Comments

Apatia

wywo­łana koniecz­no­ścią pracy za pie­nią­dze nad tek­stem w któ­rym abso­lutny brak fabuły wal­czy o pry­mat nad kosz­mar­nie zma­nie­ro­waną poosh angielsz­czy­zną wycho­wan­ków eli­tar­nych szkół, dopro­wa­dziła mnie wresz­cie do zro­zu­mie­nia skąd się wzięło Sex Pistols i reflek­sji, że jedy­nym spo­so­bem na otrzą­śnię­cie się z tego znie­chę­ce­nia … Con­ti­nue reading

4 Comments

Futurologia

to “nauka” ist­nie­jąca tak wła­ści­wie tylko po to, żeby uświa­do­mić ludz­ko­ści, że zawsze będziemy mieli prze­je­bane bar­dziej niż teraz. Cza­sem jed­nak robi to na tyle ładnie, że warto się przyj­rzeć. Poniż­sze 4 szorty powstały na zamó­wie­nie Forum for the Future, o któ­rych … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Pokochaj most

albo łuk. Możesz też się legal­nie zwią­zać z Wieżą Eif­fla. Wła­ści­wie mimo wysiłku doku­men­ta­listki i dzien­ni­ka­rza nadal nie bar­dzo rozu­miem boha­te­rów, na szczę­ście już jakiś czas temu wyro­słem z potrzeby rozu­mie­nia cudzych sek­su­al­nych pocią­gów, pozo­sta­jąc przy zacie­ka­wio­nej fascy­na­cji mno­go­ścią moż­li­wych odlo­tów w naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wane … Con­ti­nue reading

2 Comments

O miłości

będzie to pio­senka, wiel­kiej i prze­ra­ża­ją­cej, zdol­nej poko­nać wszel­kie prze­szkody i prze­drzeć się przez pie­kło, miło­ści męża do żony i żony do męża, która obja­wić się mogła w pełni dopiero pomię­dzy pło­ną­cymi ruinami mia­sta, pośród zde­wa­sto­wa­nych doków i han­ga­rów, na ską­pa­nych w morzu krwi gru­zach … Con­ti­nue reading

2 Comments