Monthly Archives: Lipiec 2011

Kurorty Zagłady

(Pod redak­cją Mar­cina Kydryń­skiego i Mar­tyny Woj­cie­chow­skiej, wyd. 1, tłum. zbio­rowe, Natio­nal Geo­gra­phic Pol­ska 2011) “Kurorty Zagłady — Prze­mysł waka­cyjny oczami filo­zo­fów, naukow­ców i myśli­cieli” to jedna z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych prac poświę­co­nych tury­styce, porów­ny­walna jedy­nie z “Teo­rią Klasy Próż­nia­czej” Veblena. Jej donio­słość jest zro­zu­miała … Con­ti­nue reading

6 Comments

Young Galaxy

to zespół o któ­rym nic nie wiem i pew­nie się nie dowiem, bo nic mi ich pio­senki nie robią zupeł­nie, będąc jakimś elektro-gitarowym smę­ce­niem dla ano­rek­tycz­nych chłop­ców i dziew­cząt z pro­stymi grzyw­kami, ale jeśli ich dobór twór­ców tele­dy­sków będzie taki jak dotąd, to mogę … Con­ti­nue reading

3 Comments

Walizka

A taka mi się histo­ria przy­po­mniała w związku z week­en­do­wym sza­leń­stwem nor­we­skiego przed­sta­wi­ciela reli­gii miło­ści, opo­wie­dziana dwa lata temu przez austra­lij­skiego dra­ma­turga i ame­ry­kań­skiego komik­sia­rza. Naj­pierw ist­niało to jako jed­no­ak­tówka wie­lo­krot­nie nagra­dzana na festi­wa­lach, potem powstał 10 stro­ni­cowy komiks, sta­no­wiący przy­kład mistrzow­skiego popisu … Con­ti­nue reading

1 Comment

Liquid Music

Jeff Noon, co go już tu pole­ca­łem to świetny pisarz, pod warun­kiem, że się pamięta, że na prze­ło­mie tysiąc­leci posta­no­wił zwa­rio­wać i zostać nowym Joy­cem cyber­punka. Skoń­czyły mi się już jego nor­malne powie­ści i opo­wia­da­nia, więc stwier­dzi­łem, że czas zabrać się za … Con­ti­nue reading

4 Comments

Buty

Sza­nowny Panie Dyrek­to­rze Spół­dzielni Miesz­ka­nio­wej Nie pisał­bym wcale, gdyby nie to, że zanie­po­ko­iły mnie zni­ka­jące buty sąsia­dów. Z początku sprawa wyglą­dała tak, że stały na kory­ta­rzu, zaraz obok naszych drzwi i tro­chę, jakby to powie­dzieć, „psuły atmos­ferę”. Bo wie Pan, goście do … Con­ti­nue reading

10 Comments