Monthly Archives: Wrzesień 2011

Z okazji

kumu­la­cji świą­tecz­nej — Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Tłu­ma­cza & Dzień Chło­paka — moja chło­pięca część psy­chiki naka­zała mi wyru­chać tę część zaj­mu­jącą się tłu­ma­cze­niami i korzy­sta­jąc z jej umie­jęt­no­ści, posta­no­wiła spro­fa­no­wać jeden z naj­pięk­niej­szych tek­stów na temat męsko­ści, jakie przy­nio­sła nam XX-wieczna poezja. Prze­pra­szam, wszyst­kiego … Con­ti­nue reading

4 Comments

Słuchanie zabija

Naj­pierw zachwy­ci­łem się pro­ściut­kim i tro­chę nud­nym muzycz­nie tele­dy­skiem Flux Pavil­lon: a potem zaczą­łem grze­bać, czy ludz­kość odnio­sła w tej dzie­dzi­nie jakieś suk­cesy od czasu trąb jery­choń­skich i dowie­dzia­łem się, że: Pira­tes off the coast of Soma­lia last week tried to take a US cru­ise … Con­ti­nue reading

5 Comments

Holocaust Drug

Nie mam poję­cia, czy jest dzi­siaj jakaś ważna rocz­nica w związku z holo­kau­stem, ale doświad­cze­nie pod­po­wiada mi, że codzien­nie jest jakaś rocz­nica jakie­goś holo­kau­stu, więc w ramach obcho­dów będzie dziś 15 minut świet­nej ani­ma­cji od NFB, poka­zu­ją­cej temat z tro­chę odmien­nej per­spek­tywy. Do wspo­mnień … Con­ti­nue reading

3 Comments

Nerdowskie rozrywki

Korzy­sta­jąc z ostat­niego pew­nie cie­płego week­endu w tym roku, posta­no­wi­łem nigdzie się nie ruszać i sie­dząc wygod­nie na sofie, porwa­łem się na hero­iczny czyn, z któ­rym zwle­ka­łem od dobrych kilku lat i zde­cy­do­wa­łem się zapro­wa­dzić jaki­kol­wiek porzą­dek w biblio­teczce z ebo­okami, która wala się roz­je­bana po 3ch … Con­ti­nue reading

9 Comments

Nevermind, srsly

Jak stwier­dzi­łem cał­kiem nie­dawno, jestem już w tym wieku, że powi­nie­nem mieć już wła­snych The Beatles i podob­nie, jak każdy fan The Beatles, nie znać żadnej ich pio­senki w ory­gi­nal­nym wyko­na­niu. Moi Beatlesi nagrali równe 20 lat temu album, który został sco­ve­ro­wany na … Con­ti­nue reading

4 Comments