Monthly Archives: Listopad 2011

Smutno

(Reu­ters) — Zde­nek Miler, the cre­ator of Czech car­toon cha­rac­ter Krtek (the Mole), which enter­ta­ined chil­dren aro­und the world for over half a cen­tury, died on Wednes­day at the age of 90, Czech Tele­vi­sion repor­ted Pew­nie naj­waż­niej­szy ani­ma­tor mojego dzie­ciń­stwa, wszystko … Con­ti­nue reading

4 Comments

Cambio

The Hit­ma­ker. Takiego otwar­cia płyty, jak ma I, Too, Sing Ame­rica, żeby ktoś tak na dzień­do­bry przy­ła­do­wał wią­zanką pię­ciu total­nych hicia­ków, to nie sły­sza­łem od nie wiem kiedy, ale gdzieś pomię­dzy wcale a dawno. Nawet kla­syczne wpro­wa­dza­jące kró­ciut­kie intro, nie jest … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Kaffa

Seve­ral rese­ar­chers won­de­red how hw could become f czyli kolejna z tego­rocz­nego cyklu nie­zo­bo­wią­zu­ją­cych notek rewo­lu­cyj­nych. 2 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Obrazek z modlitwą

Aniele Boży, Bruce Lee Bądź zawsze przy mnie, gdy złe się śni Rano, wie­czór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego Ładuj z kopa w mordę Złego. 8 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, … Con­ti­nue reading

1 Comment

The tyranny of the like button

Dys­ku­sja, jaka się roz­pę­tała od tek­stu Eating Your Cul­tu­ral Vege­ta­bles, co go lin­ko­wa­łem parę dni temu, roz­pełza się z wolna coraz sze­rzej, sta­jąc się jedną z naj­cie­kaw­szych rze­czy w inter­né­tach, bo oka­zuje się, że pro­ste wygar­nię­cie #nud­né­fil­my­są­nudne strasz­nie zabo­lało całą masę pro­mi­nent­nych ame­ry­kań­skich … Con­ti­nue reading

18 Comments