Monthly Archives: Kwiecień 2012

Klient zadowolony

to klient ugo­dowy, a jako że więk­szość wyna­gro­dze­nia zdą­ży­łem prze­pić, Smoki & Puloki speł­niły swoje zada­nie, więc nie są już nikomu do niczego potrzebne i mogą sobie tu za darmo powi­sieć. Mar­celi Szpak — Smoki & Puloki Miłej lek­tury. (GFX, tra­dy­cj­nie, Michio) … Con­ti­nue reading

3 Comments

Love Lana

I chuj. Niech sobie będzie bar­dziej syn­te­tyczna niż holo­gram Tupaca, niech śpiewa za nią ZX Spec­trum z auto­tu­nem, niech kolejną ope­ra­cję ust robi jej następny psy­chol od man­go­wych loli­tek, a tele­dy­ski kręcą opóź­nieni w roz­woju stu­denci szkół arty­stycz­nych, któ­rych edu­ka­cja pole­gała na wrzu­ca­niu … Con­ti­nue reading

7 Comments

Happy 4/20

All of the clocks in Pulp Fic­tion, are set to 4:20 2 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Doroczny

prze­gląd naj­lep­szych tek­stów z prasy anglo­ję­zycz­nej ogło­sili na Byli­né­rze, czyli mogę się przez następ­nych parę dni sku­pić na Smo­kach & Pulo­kach, a Pań­stwo sobie poczy­tają, co cie­ka­wego prasa miała do napi­sa­nia w 2011. Właściwie warto każdy z tych 101 tek­stów ale mam też spe­cjalne reko­men­da­cje: … Con­ti­nue reading

5 Comments

Sama Prawda

w 6 kadrach: A poza tym całe mnó­stwo innych komik­sów Granta Sni­dera, które nie pozwo­liły mi dziś w nocy zaj­mo­wać się zapla­no­waną pracą. Może i za dnia pomogą komuś nie pra­co­wać. (Jed­nym z sur­re­ali­stycz­nych pla­nów na rok 2012 jest pod­bój róż­nych nisz lite­rac­kich, więc … Con­ti­nue reading

4 Comments