Monthly Archives: Sierpień 2012

Our next door neighbour

czyli co NASA wycina z rela­cji Curio­sity. Prze­śliczny old­skul, w dodatku rymo­wany i dla dzieci. Inne dobra w bar­dzo obcym języku 1 osoba uznała, że da się to czy­tać Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Adrian Younge

Reklama: Dar­mowa próbka (gra­tis doda­jemy Ery­kah Badu, tym razem za adap­te­rami): Towar zgodny z opi­sem: Wcze­sną jesień witamy kwa­śnym soulem. 3 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Najpierw

wszystko chce, żebym nawet nie zaj­rzał do tej książki. Chu­jowa okładka jak z dub­ste­po­wego albumu, zapro­jek­to­wa­nego przez upo­śle­dzo­nego kolo­ry­stycz­nie nasto­latka. Blurb rekla­mowy w wyko­na­niu Shuty’ego, od któ­rego mógł­bym ewen­tu­al­nie przy­jąć reko­men­da­cję na kre­skę, ale na pewno nie na książkę. Logo Kry­tyki Poli­tycz­nej, … Con­ti­nue reading

2 Comments

Zero G Dance Party

czyli zaczy­namy nowy tydzień od total­nie cha­otycz­nych 4ch minut w naj­lep­szym stylu kla­sycz­nego Car­toon Network (think John R. Dil­worth & Co.) Kary­ka­tu­ralny rysu­nek, kosmiczne tempo, nie­smaczne dow­cipy — jest wszystko, co trzeba by nabrać ener­gii do życia. Blo­ga­sek autora też ładny. 3 osób … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Ufff

Najazd na bloga zwią­zany z nomi­na­cją do Zaj­dla wresz­cie przy­brał jakieś ogar­nialne roz­miary, co ozna­cza, że zaglą­dają tu teraz już tylko ci sami co zawsze, a ja mogę wyjść spod koca, któ­rym się nakry­łem, stwier­dziw­szy, że nie ma co znie­chę­cać poten­cjal­nych gło­su­ją­cych … Con­ti­nue reading

4 Comments