Monthly Archives: Grudzień 2012

2012 w obrazkach

1. Muzyka a) ulu­biony kawa­łek zagra­nica: b) Ulu­biony kawa­łek Pol­ska: c) Live: i 2. Filmy Jak zwy­kle pod­su­mo­wy­wa­nie fil­mów przed upły­wem pierw­szego pół­ro­cza następ­nego roku jest tro­chę bez sensu, bo więk­szość dobrych rze­czy się jesz­cze nie poja­wiła, ale z tych co … Con­ti­nue reading

6 Comments

Absolutnie Racjonalny Kult Solarny

także: ARKS, Sola­ryci. Wyzna­nie syn­kre­tyczne, powstałe w pierw­szych deka­dach XXI wieku. Miej­sce pocho­dze­nia nie­znane, naj­now­sze bada­nia wska­zują, że naj­star­sze wzmianki o ARKS poja­wiają się w 2012 roku na połu­dnio­wych rubie­żach Cen­tral­nej Sło­wiańsz­czy­zny. Dal­sze docho­dze­nie w spra­wie pra­źró­deł tego kultu oka­zało się nie­zmier­nie utrud­nione, ponie­waż … Con­ti­nue reading

2 Comments

Koniec świata

pew­nie kie­dyś nadej­dzie, ale skoro jesz­cze nie teraz to może Pań­stwo coś poczy­tają na święta? Po pierw­sze, po latach gło­sze­nia, że papier jest do dupy i jako nośnik tre­ści umarł jakoś razem z XX wie­kiem, w końcu i tak tam skoń­czy­łem, na doda­tek od … Con­ti­nue reading

2 Comments

Robot

for sale. Good con­di­tion (but no guns). Per­fek­cyjna mała SFdrama z gara­żo­wym budże­tem. Wzru­szy­łem się tak, jakby miała dostać Oscara. 8 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Raport z frontu

tym razem krótki, bo: — Tutaj notka pre­mium, o naj­lep­szym komik­sie opu­bli­ko­wa­nym w tym roku w Pol­sce, tro­chę pocięta przez redak­cję 2T i pozba­wiona frag­mentu, który wyda­wał mi się istotny: David B. jest praw­dzi­wym mistrzem w odnaj­do­wa­niu sku­tecz­nych meta­for cho­roby, zostaje ona zobra­zo­wana przez niego … Con­ti­nue reading

8 Comments