Monthly Archives: Luty 2013

Only for curious

and open-minded: Zwie­rzątka Sort of. Zapra­co­wali sobie na tę lita­nię nagród na początku filmu. A dla rów­no­wagi, cał­kiem praw­dziwe zwie­rzątka (i cudowna opo­wieść) 2 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Reklama

Naj­bar­dziej to lubię, jak sobie coś pomy­ślę i to się wyda­rza. Pomy­śla­łem sobie w paź­dzier­niku patrząc na pierw­sze Hum­ble Ebook Bun­dle, zawie­ra­jące mię­dzy innymi świetną książkę Scal­ziego i dosko­nały komiks Gaimana w sys­te­mie płat­no­ści coła­ska, że faj­nie by było kie­dyś zoba­czyć coś takiego z zesta­wem … Con­ti­nue reading

10 Comments

Zaczynamy

dziś od zwie­dza­nia strony poświę­co­nej Ste­fa­nowi Gra­biń­skiemu (i jej poprzed­niczki), pro­wa­dzo­nej przez Miro­sława Lipiń­skiego, który nie ustaje w wysił­kach, żeby przy­bli­żyć twór­czość Gra­biń­skiego ludziom nie chcą­cym się uczyć pol­skiego, wpa­damy też na fejs­buka, gdzie jest jesz­cze wię­cej dobra, potem zabie­ramy się … Con­ti­nue reading

1 Comment

Oscarowo

jestem zado­wo­lony, przy całej mojej nie­chęci do combo Pixar/Disney zarówno nagrody dla Brave, jak i dla Paper­mana, choć znowu za tech­nikę, cał­ko­wi­cie zasłu­żone. A na doda­tek mam oka­zję, żeby przy­po­mnieć, że disney­ow­ski rekord 4ch Osca­rów za 4 różné filmy w jed­nym roku nadal nie … Con­ti­nue reading

1 Comment

Demot niedzielny

17 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

2 Comments