Monthly Archives: Marzec 2013

Modlitwa

7 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Trzydniowe

święta pojed­na­nia mię­dzy ate­istami, a chrze­ści­ja­nami, któ­rzy przy­naj­mniej raz do roku zacho­wują się nor­mal­nie i wie­rzą, że bóg umarł dobie­gają wła­śnie końca, a ja nie mam nic do poka­za­nia i powie­dze­nia na tę oka­zję, bo wszyst­kie bluź­nier­cze notki wiel­ka­nocne wyprze­da­łem przez ostat­nich pięć lat, … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Nie mówcie

tego dzie­ciom, ale poni­żej znaj­duje się kilka wyja­śnień, dla­czego Świę­temu Zają­cowi mogło się wszystko popie­przyć. (Uwaga: zawiera sceny intym­nych zbli­żeń pomię­dzy iko­nami postre­li­gii) 5 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Przesłuchanie

Sce­na­riusz 1: Prze­słu­chu­jesz robota Sce­na­riusz 2: Jesteś prze­słu­chi­wany przez robota Rela­te­dly — and I’m not advo­ca­ting any of these sce­na­rios, just spe­cu­la­ting on possi­ble uses — robots can solve the dilemma of using phy­si­cians in inter­ro­ga­tions and tor­ture. These acti­vi­ties … Con­ti­nue reading

4 Comments

Jak zekranizować

trak­tat filo­zo­ficzny, cał­ko­wi­cie pozba­wiony w ory­gi­nale fabuły, poza dość mecha­niczną klamrą? Wprawka na przy­kła­dzie wykładu o ewo­lu­cji z “Golema XIV” Sta­ni­sława Lema: Nie wiem, czy mnie prze­ko­nuje, ucieczka w ładne, abs­trak­cyjne wizu­ale, które dopiero na finał zaczy­nają two­rzyć jakiś kon­kret nie jest chyba … Con­ti­nue reading

Leave a comment