Monthly Archives: Maj 2013

Przez

te wszyst­kie święta eta­tow­ców i kato­li­ków, 16h godzinny dzień pracy i ogólne nie­ogar­nię­cie w tema­tach takich jak kalen­da­rze i zegarki, obu­dzi­łem się dziś z sil­nym prze­ko­na­niem, że czas na kolej­nego demo­ty­wu­ją­cego wier­sza na blogu a tu nic nie prze­tłu­ma­czone na zaś, bo nie jestem aż tak … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Boże Ciało

7 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Najważniejszy Polski Spisek

Wiki­pe­dia usłuż­nie dziś pod­su­nęła temat notki o tym, jak od 50 pra­wie lat zało­żony przez Polaka spi­sek pota­jem­nie rzą­dzi świa­tem: The ori­gi­nal con­fe­rence was held at the Hotel de Bil­der­berg in Ooster­beek, Nether­lands, from 29 to 31 May 1954. It was … Con­ti­nue reading

1 Comment

Śniadanie na trawie

czyli zasad­ni­czo naj­smut­niej­sza histo­ria na świe­cie. Przy­naj­mniej wtedy, gdy opo­wia­dają ją Estoń­czycy. Pitt Parn (wie­dza i zachęta do dal­szego grze­ba­nia) Yue Min­jun Mari Pak­kas 1 osoba uznała, że da się to czy­tać Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim … Con­ti­nue reading

1 Comment

Wczorajszą

notkę zabrała hono­rowa gór­no­ślą­ska orkie­stra dęta Hyp­no­tic Brass Ensem­ble, czyli jedyny zespół, który po dwóch kawał­kach ma na sali wszyst­kie łapki w górę po godzi­nie kon­certu nie da się stać, bo pod­łoga się ugina od ska­czą­cych ludzi a na finał mają ok 150 … Con­ti­nue reading

Leave a comment