Monthly Archives: Czerwiec 2013

Wydarzenia Ahistoryczne

6 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Lato w mieście

te same par­kingi te same rytu­ały za to Fuck But­tons w gło­śni­kach samo­chodu zupeł­nie nowe i piękne jak lato. 4 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Wszyscy

ją zna­cie z Monty Pythona, a ona naj­pierw zdep­tała syno­gar­licę. czyli kli­kam sobie nie­zo­bo­wią­zu­jąco po tub­kach, a tam od razu na dzień dobry auto­mat mi pod­suwa Ani­ma­cje Wszyst­kie Terry’ego Gil­liama z odcin­ków MP, zebrane w jedną hip­no­tyczną całość. Stopa wró­ciła i kopie jak zawsze Co pozwala … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Jak

się dziś ury­wa­łem od pracy, to w co dru­gim miej­scu gdzie kli­kłem, śmigały małe zgrabne roboty, szu­ka­jące nie­wi­dzial­nych bomb, a jak zaczą­łem szu­kać wie­czor­nej roz­rywki, to to samo, wszę­dzie oży­wione auto­maty do zadań spe­cjal­nych. Musi taki dzień, może Sky­net zyskał świa­do­mość. (A … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Śląski hałas

mój ulu­biony skład­nik tkanki miej­skiej po kolo­ro­wym syfie, tym razem w uję­ciu arty­stycz­nym — za mikro­fo­nami Mar­cin Dymi­ter (of Ewa Braun fame), przed mikro­fo­nami mia­sto Kato­wice, a dokład­niej tereny zie­lone w tym mie­ście, w któ­rym wbrew obo­wią­zu­ją­cemu ste­reo­ty­powi, drzew jest wię­cej niż ludzi. Mapa dźwię­kowa … Con­ti­nue reading

Leave a comment