Monthly Archives: Sierpień 2013

Pan Naturalny

ma naj­lep­szą odpo­wiedź na wszystko i za to go kochamy, Roberta Crumba kochamy zaś za pana Natu­ral­nego i Fritza The Cata, za poka­za­nie światu geniu­szu Harvey’a Peckara, za naj­brzyd­sze kobiety na świe­cie (i rów­nie oble­śnych face­tów), za to, że nigdy nie … Con­ti­nue reading

2 Comments

Obrazek hipnotyczny

w któ­rym nie­wiele się dzieje, ale nie­dzieje się bar­dzo ładnie. Autor tutaj, w wer­sji zupeł­nie nie­zro­zu­mia­łej, a na FB bar­dzo przy­jemna gale­ria roz­ma­za­nych obraz­ków. 1 osoba uznała, że da się to czy­tać Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Nieoficjalny

koniec lata, nastę­puje od kilku lat dokład­nie wtedy, gdy wra­ca­jąc o pią­tej nad ranem z kon­certu kolej­nego prze­pięk­nego pojeba i obo­lały od pię­cio­go­dzin­nego tań­cze­nia, żeby nie zmar­z­nąć, spo­glą­dasz przy­pad­kiem na tele­fon, który cynicz­nie uśmiech­nię­tym, kurew­sko nie­wia­ry­god­nym sło­necz­kiem infor­muje cię, że jest 5 stopni. … Con­ti­nue reading

4 Comments

Tajemnice wszechświata

Odci­nek obuw­ni­czy. Nie­ty­powy spo­sób zna­la­zła sobie sępo­leń­ska mło­dzież na zwró­ce­nie uwagi miesz­kań­ców Sępólna. Idąc jedną z ulic mia­sta, można zauwa­żyć buty prze­wie­szone na słu­pie sygna­li­zu­ją­cym przej­ście dla pie­szych. O tym, że sępo­leń­ska mło­dzież potrafi zadzi­wić swo­ich miesz­kań­ców, można prze­ko­nać się prze­mie­rza­jąc … Con­ti­nue reading

4 Comments

Sound of edit wars

Using the data pro­vi­ded by Wikipedia’s recent chan­ges feed, bells are used to convey addi­tions, while string noises repre­sent sub­trac­tions from artic­les. Higher pit­ched noises are for smal­ler edits, while lar­ger edits are trans­la­ted into lower pit­ched tones. Deep swells … Con­ti­nue reading

2 Comments