Monthly Archives: Wrzesień 2013

Blog

jesz­cze przez jakąś chwilę podziała w try­bie waka­cyj­nym (mniej wię­cej do końca mie­siąca), ale gdyby ktoś był jakoś szcze­gól­nie stę­sk­niony, to np jutro może wyjść z rana z domu i udać na godzinę 12 do Kato Baru, hip­ster­skiej miej­scówki w cen­trum Kato­wic, gdzie pośród kry­ty­ków … Con­ti­nue reading

4 Comments

Jak nie urok

to, kla­sycz­nie, sraczka, więc po lola­taku hac­ker­skich tune­zyj­skich botów, przy­szedł czas na to, żeby dostawca inter­né­tów zro­bił sobie prze­rwę w dzia­ła­niu (nazy­wa­jąc to nowo­mod­nie “reor­ga­ni­za­cją”) i ska­zu­jąc mnie na 10 minu­towe otwie­ra­nie każ­dej strony za pomocą urzą­dze­nia prze­no­śnego. Notka dla­tego będzie krótka … Con­ti­nue reading

1 Comment

My dear Tunisian Hackers

Come on pus­sies, sing along with me: 17 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

1 Comment