Monthly Archives: Marzec 2014

Zamiast

wpaść w nie­dzielę i powie­dzieć wier­szyk po pro­stu go tutaj prze­kleję. [klik­nij bo GIF] Marianne Holm Han­sen Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Silesian for Beginners

Jest w Kato­wi­cach taki teatr, mniej wię­cej w środku mia­sta, w miarę łatwy do zna­le­zie­nia: i w tym teatrze są sztuki różné, poważné, nie­po­ważné, nor­mal­nie jak to w teatrach. Zaglą­dam tam rzadko, bo to teatr, nie ma coli i popcornu, a poza tym, wia­domo: Teatr = … Con­ti­nue reading

5 Comments

Cuda. Kurs wstępny.

Naj­lep­sze wier­sze to te, które biorą się zni­kąd, z ksią­żek, co to nawet nie wiesz, że je masz i po co, jak na przy­kład “Selec­ted Poems of Post-Beat Poets” i nie­za­leż­nie od tego, co autor (lub w tym wypadku autorka) pró­bo­wała napi­sać, stają się … Con­ti­nue reading

Leave a comment

The Young Punx

Nowa płyta cie­szy, jak dawno nic ale naj­bar­dziej cie­szy, że nadal pra­cują przy kli­pach z Hooger­brug­gem, któ­rego pro­ste loopy nie prze­stają mnie fascy­no­wać (tu się fascy­no­wa­łem 5 lat temu: Han Hooger­brugge dla począt­ku­ją­cych). Do tego­rocz­nego mate­riału jak na razie zro­bił im jeden peł­no­wy­mia­rowy … Con­ti­nue reading

2 Comments

Spotkałem geniusza

A wła­ści­wie to Chi­na­ski spo­tkał, ja tylko pozwolę sobie rocz­ni­cowo przy­po­mnieć tę histo­rię. Be the first to like. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment