Monthly Archives: Kwiecień 2014

Jazz aus Polen

czyli wzięło mnie na auto­edu­ka­cję, czę­ściowo z powodu takiego, że tubka pod­su­nęła mi do patrze­nia cie­kawe dzi­wa­dło z wcze­snych lat 60-tych wyre­ży­se­ro­wane przez Janu­sza Majew­skiego na potrzeby Niemca z Zachodu, przy któ­rym to doku­men­cie mia­łem cią­głą reak­cję “o, znam tych ludzi. Ale pra­wie … Con­ti­nue reading

1 Comment

This is Popetown

czyli nadal ucie­kamy przez pol­sko­ję­zycz­nymi mediami. This is Pope­town, where money, power and cor­rup­tion are the name of the game, and everyone’s play­ing. With an all-star cast, Pope­town takes you into the side-splittingly sur­real world of the Vati­can as the … Con­ti­nue reading

2 Comments

Weekend kanonizacyjny

środki samo­obrony przez tor­rent albo krótki porad­nik, gdzie scho­wać się przed tele­wi­zją, par­ty­cy­pu­jąc jed­no­cze­śnie w nastroju wznio­słym i poboż­nym: The Devils, reż. K Rus­sell Matka Joanna od Anio­łów, reż. J. Kawa­le­ro­wicz Bells form the Deep, reż. W. Herzog Sale­sman, reż. A. & D. … Con­ti­nue reading

8 Comments

Jak zrehabilitować Szymborską

zale­ce­nie dla przy­szłych auto­rów pod­ręcz­ni­ków, opra­co­wane w opar­ciu o zało­że­nia Pro­gramu Zjed­no­cze­nia Wszyst­kich Wiel­kich Pola­ków postu­lu­ją­cego ide­olo­giczne ujed­no­li­ce­nie nar­ra­cji naro­do­wo­ścio­wej celem kształ­to­wa­nia wła­ści­wych postaw. Ten dzień 2 kwiet­nia 2005 roku zmarł Jan Paweł Drugi Jesz­cze dzwo­nek, ostry dzwo­nek w uszach brzmi. Kto u progu? Z jaką wie­ścią, … Con­ti­nue reading

12 Comments

Dwa szybkie strzały

bez histo­rii i kon­tek­stu, elek­tro­nika gwałci kla­sykę, pan Mar­celi tań­czy. Tym samym wyco­fuję się z opi­nii, że Guetta czego się tknie to spier­doli, bo prze­stała być praw­dziwa. Ale naj­pierw jed­nak Audio Bul­lys, bo nadal uwiel­biam tę wer­sję a nowa rzeź na Nancy, oprócz … Con­ti­nue reading

3 Comments