Monthly Archives: Maj 2014

Cała Szkocja biega

Tytuł oczy­wi­ście nie jest praw­dziwy i służy tylko lep­szemu pozy­cjo­no­wa­niu notki z zapo­mnia­nego (głów­nie przez zało­ży­ciela) bloga, no bo po pierw­sze: nie cała, a jeden czło­wiek; po dru­gie: nie tylko Szko­cja, bo prze­bieżka objęła swoim zasię­giem także głę­bo­kie połu­dnie Anglii; po trze­cie wresz­cie: … Con­ti­nue reading

2 Comments