26 czerwca 2012

skończyła się w Polsce fantastyka.

(i to właściwie tyle, co mam na ten temat w tej chwili do powiedzenia). Sto tysięcy podziękowań dla Agencji Memetycznej Wiśniewski & Wurman za rozkręcenie kampanii na serwisach społecznościowych i skuteczne zmotywowanie 53 osób do tego, by oddały głos na mój tekst [Edit: agencja donosi w komentach, że jednak znacznie więcej, ja się oparłem na lajkach z fanpejdża], do głosowania w samym konkursie was jednak nie namawiam, bo ma skomplikowane reguły, wymuszające wydawanie pieniędzy lub podróżowanie po Polsce. Bo to trzeba się albo pojawić we Wrocławiu na Polconie – niebezpiecznie, podobno będzie tam krążył Erich von Däniken, typując kolejnych ludzi do zamknięcia w piramidkach, albo wysłać gdzieś piętnaście zeta, żeby uzyskać akredytacje wspierającą, za którą się dostaje materiały konwentowe oraz uprawnienia do głosowania na nominowane teksty. [edit: via Ausir z komentarzy: A akre­dy­ta­cja wspie­ra­jąca jed­nak kosz­tuje 20 zł. Kie­dyś było to 15, nie­stety od tam­tej pory podro­żała o pią­tala. Ale to i tak nie jest wiele, zwa­żyw­szy na to, że (do wyczer­pa­nia egzem­pla­rzy) po wyku­pie­niu akre­dy­ta­cji otrzy­muje się w ramach mate­ria­łów kon­wen­to­wych dru­ko­waną anto­lo­gię z nomi­no­wa­nymi do Zaj­dla opo­wia­da­niami (i frag­men­tami powieści)] Jak widać – strasznie dużo pierdolenia się z tym, a sama nominacja już mi robi tak dobrze na ego, jak zona kiedy mi mówi, że jestem mądry, albo, że się mi poprawiła kondycja.

A jeśli nie czytaliście nominowanego opowiadania, to jest tutaj.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

22 Responses to 26 czerwca 2012

 1. Ausir says:

  „sku­teczne zmo­ty­wo­wa­nie 53 osób do tego, by oddały głos na mój tekst”

  To ja jeszcze sprostuję, żeby nie było, że masz dostęp do jakichś przecieków. Co do tego, ile głosów na opowiadanie w rzeczywistości oddano, informacje są tajne – wie o tym jedynie Komisja Nominacyjna (w tym ja). Marceli na blogu liczbę nominacji szacuje na podstawie tych głosów, o których mu powiedziano. W rzeczywistości mogło być ich więcej lub mniej.

 2. wikismutekpl says:

  Ale teraz to przepadło.
  Marceli napisał, Ty prostujesz – coś musi być na rzeczy.
  Teoria spiskowa za 3… 2… 1…

 3. mrw says:

  sku­teczne zmo­ty­wo­wa­nie 53 osób do tego, by oddały głos na mój tekst”

  To ja jesz­cze spro­stuję, żeby nie było, że masz dostęp do jakichś prze­cie­ków. Co do tego, ile gło­sów na opo­wia­da­nie w rze­czy­wi­sto­ści oddano, infor­ma­cje są tajne — wie o tym jedy­nie Komi­sja Nomi­na­cyjna (w tym ja). Mar­celi na blogu liczbę nomi­na­cji sza­cuje na pod­sta­wie tych gło­sów, o któ­rych mu powie­dziano. W rze­czy­wi­sto­ści mogło być ich wię­cej lub mniej.

  Nie wiem skąd Marcel wytrzasnął te liczby, mam tu dostęp do case study i statystyk i mogę się pochwalić, że nasza kampania wirusowa prowadzona w serwisie społecznościowym dotarła do co najmniej 1500 osób.

 4. mrw says:

  A, już widzę, 53 to były lajeczki fanpejdża.

 5. panopticum says:

  Znów próbujecie skłócić Polaków.

  Gratulacje Marceli:).

 6. Ausir says:

  Liczba lajeczków jeszcze o niczym nie świadczy.

 7. mrw says:

  Liczba lajecz­ków jesz­cze o niczym nie świadczy.

  No przecież dlatego podałem zgrubny zasięg mema.

 8. Ausir says:

  A akredytacja wspierająca jednak kosztuje 20 zł. Kiedyś było to 15, niestety od tamtej pory podrożała o piątala. Ale to i tak nie jest wiele, zważywszy na to, że (do wyczerpania egzemplarzy) po wykupieniu akredytacji otrzymuje się w ramach materiałów konwentowych drukowaną antologię z nominowanymi do Zajdla opowiadaniami (i fragmentami powieści).

 9. AJ says:

  Gratulacje, panie autorze.

 10. sporothrix says:

  Serdeczne gratulacje.

 11. Inz.mruwnica says:

  W rze­czy­wi­sto­ści mogło być ich wię­cej lub mniej.

  Lub tyle samo!

 12. urbane.abuse says:

  Lub tyle samo!

  Ale to z kolei najmniej prawdopodobne.

 13. Ausir says:

  Znów pró­bu­je­cie skłó­cić Polaków.

  Ale czy Ślązaka można nazwać prawdziwym Polakiem?

 14. softmatsg says:

  Ha! Gratulacje! A ja to nawet chyba serio wykupie akredytacje i zaglosuje w konkursie.

 15. krzysztof says:

  Polcon dla Polaków!!! Odebrać Szpakowi nominację.

 16. Marceli says:

  proszę NIE! Tak dobrze się patrzy na te SF-fora, które się właśnie budzą z hasłem JAKTO?!Z BLOGA?!

 17. krzysztof says:

  Przepraszam! Chciałem wzbudzić kontrowersję, teraz jest mi trochę wstyd.

  Dziękuję za tę dobrą wiadomość z for SF. Gdyby tylko ktoś potrafił dorzucić trochę węgla (żart niezam.) do tych flejmów. Wtedy być może, od tego strasznego pieczenia pupy, doszłoby do kilku efektownych samozapłonów.

 18. Barts says:

  pro­szę ! Tak dobrze się patrzy na te SF-fora, które się wła­śnie budzą z hasłem ?!Z ?!

  Pokaż, też się chcę pośmiać.

 19. greekzz says:

  Gratulacje, panie Marceli!

 20. fan-terlika says:

  pro­szę NIE! Tak dobrze się patrzy na te SF-fora, które się wła­śnie budzą z hasłem JAKTO?!Z BLOGA?!

  Ale musisz mieć ucztę z wejść

 21. Maruda says:

  Podpinam sie do prośby.