Author Archives: Kordian

Najlepsze

wier­sze są krót­kie, jesz­cze lep­sze są te, które skra­cają się natu­ral­nie w tłu­ma­cze­niu. Z sze­ściu słów poematu “Their Sex Life” A. R. Ammonsa, o któ­rym mogli­ście nie sły­szeć, choć pisał poezję przez 40 lat i został pomniej­szym ame­ry­kań­skim kla­sy­kiem, po tłu­ma­cze­niu zostały mi trzy, … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Tradycyjnie

jak co roku w listo­pa­dzie Aka­de­micy ogło­sili listę szor­tów mają­cych szansę na nomi­na­cję do Oscara, tym razem jest ich dzie­sięć, tym razem po raz pierw­szy od lat na szczę­ście żadnego Pixara, tym razem nie wrzucę całej dyszki na raz, bo jesz­cze … Con­ti­nue reading

3 Comments

Sapkowski

- Ty sły­sza­łeś, że ten Sap­kow­ski to nową książkę znowu napi­sał? — Sły­sza­łem – odpo­wia­dam pochy­la­jąc się nad sto­łem i nabi­ja­jąc bongo, bo wie­czór zapo­wia­dał się na długi. – Jakieś opo­wia­da­nia znowu. Ale co cie­bie to, tak wła­ści­wie, prze­cież nie czy­tasz. … Con­ti­nue reading

4 Comments

Szybka dystopia

pry­wa­ty­za­cyjna na czwar­tek, czyli dzie­się­cio­mi­nu­towa wycieczka do roku 2095, w roli prze­wod­ni­ków spry­wa­ty­zo­wane siły poli­cyjne mia­sta Nowy Jork. Świat zary­so­wany gru­bym maź­nię­ciem, ale jak już się czło­wiek zaczyna spo­dzie­wać, że nic z tego nie będzie poza tanimi, a zgrab­nymi efek­tami spe­cjal­nymi, histo­ria skręca … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Opłacone

Do recen­zo­wa­nia więk­szo­ści lite­ra­tury nie­po­trzebne są wła­ści­wie żadne spe­cjalne kwa­li­fi­ka­cje, wystar­czy entu­zjazm, sza­blon bloga i odro­bina bez­czel­no­ści, pozwa­la­jąca na wygła­sza­nie naj­bar­dziej nawet bez­sen­sow­nych teo­rii w spo­sób składny i miły czy­tel­ni­kowi. Garść wykrzyk­ni­ków w loso­wych miej­scach też przy­daje tek­stowi siły oddzia­ły­wa­nia, a nie­bez­pie­czeń­stwo, że ktoś powie … Con­ti­nue reading

5 Comments