Author Archives: Marceli Szpak

No Future

Dzię­kuję. Tu. Tu. Może póź­niej jesz­cze gdzieś. Tu już nie.

19 Comments

Cała Szkocja biega

Tytuł oczy­wi­ście nie jest praw­dziwy i służy tylko lep­szemu pozy­cjo­no­wa­niu notki z zapo­mnia­nego (głów­nie przez zało­ży­ciela) bloga, no bo po pierw­sze: nie cała, a jeden czło­wiek; po dru­gie: nie tylko Szko­cja, bo prze­bieżka objęła swoim zasię­giem także głę­bo­kie połu­dnie Anglii; po trze­cie wresz­cie: … Con­ti­nue reading

2 Comments

Jazz aus Polen

czyli wzięło mnie na auto­edu­ka­cję, czę­ściowo z powodu takiego, że tubka pod­su­nęła mi do patrze­nia cie­kawe dzi­wa­dło z wcze­snych lat 60-tych wyre­ży­se­ro­wane przez Janu­sza Majew­skiego na potrzeby Niemca z Zachodu, przy któ­rym to doku­men­cie mia­łem cią­głą reak­cję “o, znam tych ludzi. Ale pra­wie … Con­ti­nue reading

1 Comment

This is Popetown

czyli nadal ucie­kamy przez pol­sko­ję­zycz­nymi mediami. This is Pope­town, where money, power and cor­rup­tion are the name of the game, and everyone’s play­ing. With an all-star cast, Pope­town takes you into the side-splittingly sur­real world of the Vati­can as the … Con­ti­nue reading

2 Comments

Weekend kanonizacyjny

środki samo­obrony przez tor­rent albo krótki porad­nik, gdzie scho­wać się przed tele­wi­zją, par­ty­cy­pu­jąc jed­no­cze­śnie w nastroju wznio­słym i poboż­nym: The Devils, reż. K Rus­sell Matka Joanna od Anio­łów, reż. J. Kawa­le­ro­wicz Bells form the Deep, reż. W. Herzog Sale­sman, reż. A. & D. … Con­ti­nue reading

8 Comments