Jazz aus Polen

czyli wzięło mnie na auto­edu­ka­cję, czę­ściowo z powodu takiego, że tubka pod­su­nęła mi do patrze­nia cie­kawe dzi­wa­dło z wcze­snych lat 60-tych

YouTube Preview Image

wyre­ży­se­ro­wane przez Janu­sza Majew­skiego na potrzeby Niemca z Zachodu, przy któ­rym to doku­men­cie mia­łem cią­głą reak­cję “o, znam tych ludzi. Ale pra­wie wcale nie znam ich płyt (nie licząc Komedy i Stańki)”.

A prze­cież grają zaje­bi­ście (zde­cy­do­wa­nie lepiej niż mówią po nie­miecku [i nie, nie­za­leż­nie jak bar­dzo mocno by się wam wyda­wało, że gość pro­wa­dzący pro­gram to Tyr­mand, to nie jest Tyr­mand tylko jakiś jego nie­miecki klon]), więc wła­ści­wie czemu nigdy się nie zabra­łem za kon­kretne odsłu­chi­wa­nie? Nie zna­la­zł­szy odpo­wie­dzi na to pyta­nie, zna­la­złem 79 płyt z serii Polish Jazz (część na wła­snych dys­kach) i posta­no­wi­łem spę­dzić przy nich naj­bliż­sze tygo­dnie. Po trzy dzien­nie, żeby nie przedaw­ko­wać i mieć czas na inną muzykę. Gdyby ktoś miał ochotę dotrzy­mać mi towa­rzy­stwa, to fan­pejdż (nie piszę za dużo, bo się na tym nie znam, raczej poka­zuję). A jeśli nie, to War­saw Stompers.

YouTube Preview Image

Be the first to like.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

One Response to Jazz aus Polen

  1. stepowiec says:

    gdy­bys mial gdzies \‘Family blues\’ zagrany przez Polish All Stars to prosba o upload — byl kie­dys na yt ale usu­neli. Widzia­lem ostat­nio wykon tego zare­je­stro­wany z ory­gi­nal­nym skla­dem i szczeka byla zbierana

    (Cytuj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chcesz dodać obrazek do komentarza? Kliknij i wstaw link.