W kosmosie

każdy jest zbęd­nym bagażem.

Naj­pierw:

ceq

Cold Equ­ations. Warto zagrać z 3–4 razy ZANIM zaj­rzy się do arti­stic sta­te­ments na ekra­nie menu.

Można też do nich wcale nie zaglą­dać (zale­cane) i po paru roz­gryw­kach się­gnąć po tekst wyjściowy:

He was not alone.

There was nothing to indi­cate the fact but the white hand of the tiny gauge on the board before him. The con­trol room was empty but for him­self; there was no sound other than the mur­mur of the dri­ves — but the white hand had moved. It had been on zero when the lit­tle ship was laun­ched from the Star­dust; now, an hour later, it had crept up. There was some­thing in the sup­ply clo­set across the room, it was say­ing, some kind of a body that radia­ted heat.

It could be but one kind of a body — a living, human body.

/Tom Godwin — The Cold Equ­ations/

Twórcy gier wciąż mają jesz­cze sporo do zro­bie­nia, żeby adap­to­wane przez nich tek­sty lite­rac­kie oddzia­ły­wały na to samo emo, co ory­gi­nały, ale ile razy bym nie zagrał w Cold Equ­ations, tyle razy mi wycho­dzi, że tym razem się udało. Jainan San­ka­lia dociera do tego, co w tek­ście Godwina naj­waż­niej­sze, umie­jęt­nie wywala to, co dziś już nie­strawne (jak budo­wa­nie świata za pomocą maso­wego info­dumpu, wpro­wa­dzo­nego auto­ry­ta­tyw­nie w nar­ra­cję) i pozo­sta­wia odbiorcę w takiej samej dupie, jak lite­racki pier­wo­wzór. 10 punk­tów za chęci, 8 za wykonanie.

6 osób uznało, że da się to czy­tać.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chcesz dodać obrazek do komentarza? Kliknij i wstaw link.