Zaczynamy

dziś od zwie­dza­nia strony poświę­co­nej Ste­fa­nowi Gra­biń­skiemu (i jej poprzed­niczki), pro­wa­dzo­nej przez Miro­sława Lipiń­skiego, który nie ustaje w wysił­kach, żeby przy­bli­żyć twór­czość Gra­biń­skiego ludziom nie chcą­cym się uczyć pol­skiego, wpa­damy też na fejs­buka, gdzie jest jesz­cze wię­cej dobra, potem zabie­ramy się za oglą­da­nie Ślepego toru

albo Poża­ro­wi­ska (w sumie naj­le­piej obu), przy­po­mi­namy sobie kilka kla­sycz­nych opo­wia­dań oraz brniemy przez tekst o Gra­biń­skim popeł­niony dzie­sięć lat temu, kiedy byłem zupeł­nie kimś innym i na doda­tek kom­plet­nie nie umia­łem pisać, co nie prze­szka­dzało mi oczy­wi­ście w byciu prze­mą­drza­łym, nadę­tym nudzia­rzem ze skazą polonistyczną.

Oka­zja? Wia­domo, sto lat!

stef

6 osób uznało, że da się to czy­tać.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

One Response to Zaczynamy

  1. urbane.abuse says:

    Hor­ror kole­jowy. Czyli Matu­sie­wicz nie był pierwszy.

    (Cytuj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chcesz dodać obrazek do komentarza? Kliknij i wstaw link.